1. Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệp hội Cao đẳng cộng đồng Việt Nam giao, hoạt động theo các nội dung ghi trong giấy cho phép thành lập và Quy chế hoạt động của Trung tâm. Tham mưu với Hiệp hội về những vấn đề có liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, mô hình học tập suốt đời; sự phát triển của Hiệp hội, các thành viên Hiệp hội

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ… Tổ chức hội thảo, hội nghị, tham quan học tập, trao đổi tình nguyện viên, giảng viên, sinh viên giữa các đơn vị

3. Thực hiện và cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

4. Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định. Tổ chức đào tạo chuyên môn liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp