Trung tâm Kiểm định CATD là tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoạt động vì lợi ích chung nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo cộng đồng đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong cộng đồng.

Trung tâm được xây dựng trở thành môi trường hỗ trợ đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lượng giáo dục… chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò phát triển giáo dục cộng đồng; mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế tạo điều kiện thuận lợi mở rộng và thúc đẩy liên kết giáo dục cộng đồng.