STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

1

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (201 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (185 downloads) GCN-CO-SO-CDNXD.pdf (127 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (136 downloads)

2

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (161 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (113 downloads) GCN-CTDT-DCN-CDNXD.pdf (80 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (136 downloads)

3

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN-CDVX.pdf (92 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-DIEN-CN-CDCDVXNB.pdf (111 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (81 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (73 downloads)

4

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hàn trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-HAN-CDVX.pdf (75 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-HAN-CDCDVXNB.pdf (60 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (75 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-HAN-CDCDXDVX.pdf (82 downloads)  

5

Đánh giá ngoài cơ sở trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH-1.pdf (72 downloads) QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CS-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (80 downloads) GCN-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (63 downloads) DS-HDKD-TAI-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (57 downloads)

6

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

CDYTHN-BAO-CAO-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CO-SO-1.pdf (21 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CO-SO.pdf (17 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CO-SO-GDNN-1.pdf (15 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

7

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-HO-SINH-CDYT-HA-NOI.pdf (37 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-HO-SINH-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (20 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-HO-SINH-TD-CAO-DANG-1.pdf (17 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

8

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DIEU-DUONG-CDYT-HA-NOI.pdf (49 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (18 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (22 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

9

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Dược trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DUOC-CDYT-HA-NOI.pdf (41 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-DUOC-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (17 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DUOC-TRIINH-DO-CAO-DANG.pdf (18 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

10

Đánh giá ngoài Cơ sở trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

BAO-CAO-TOM-TAT-CO-SO-CDNLDB.pdf (27 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO-CDNLDB.pdf (4 downloads) Giấy-chứng-nhận-đạt-tiêu-chuẩn-KĐCLGDNN-CDNLDB-1.pdf (8 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

11

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Kế toán trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (27 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (8 downloads) GCN-CTDT-KT-1.pdf (7 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)

12

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Tiếng Trung Quốc trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (19 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (12 downloads) GCN-CTDT-TQ.pdf (8 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (25 downloads)