STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

1

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (435 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (303 downloads) GCN-CO-SO-CDNXD.pdf (354 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (353 downloads)

2

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (366 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (302 downloads) GCN-CTDT-DCN-CDNXD.pdf (246 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (353 downloads)

3

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN-CDVX.pdf (203 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-DIEN-CN-CDCDVXNB.pdf (250 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (222 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (196 downloads)

4

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hàn trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-HAN-CDVX.pdf (269 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-HAN-CDCDVXNB.pdf (241 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (240 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-HAN-CDCDXDVX.pdf (203 downloads)  

5

Đánh giá ngoài cơ sở trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH-1.pdf (199 downloads) QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CS-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (214 downloads) GCN-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (195 downloads) DS-HDKD-TAI-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (173 downloads)

6

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

CDYTHN-BAO-CAO-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CO-SO-1.pdf (112 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CO-SO.pdf (157 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CO-SO-GDNN-1.pdf (198 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

7

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-HO-SINH-CDYT-HA-NOI.pdf (156 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-HO-SINH-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (104 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-HO-SINH-TD-CAO-DANG-1.pdf (159 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

8

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DIEU-DUONG-CDYT-HA-NOI.pdf (160 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (141 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (159 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

9

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Dược trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DUOC-CDYT-HA-NOI.pdf (174 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-DUOC-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (206 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DUOC-TRIINH-DO-CAO-DANG.pdf (110 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

10

Đánh giá ngoài Cơ sở trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

BAO-CAO-TOM-TAT-CO-SO-CDNLDB.pdf (175 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO-CDNLDB.pdf (92 downloads) Giấy-chứng-nhận-đạt-tiêu-chuẩn-KĐCLGDNN-CDNLDB-1.pdf (78 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

11

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Kế toán trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (196 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (75 downloads) GCN-CTDT-KT-1.pdf (64 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

12

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Tiếng Trung Quốc trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (207 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (81 downloads) GCN-CTDT-TQ.pdf (65 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

13

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

CDCDHG-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN.pdf (214 downloads) QĐ-Công-nhận-kết-quả-ĐGN-Hậu-Giang-1.jpg (69 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CDCD-HAU-GIANG.pdf (63 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

14

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CO-SO.pdf (194 downloads) CDYTTB-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (73 downloads) CDYTTB-GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CO-SO-1.pdf (70 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

15

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng tại trường CĐ Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (183 downloads) CDYTTB-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (77 downloads) CDYTTB-GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (67 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

16

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Gia Lai

CĐ-Gia-Lai-Báo-cáo-tóm-tắt-ĐGN.pdf (186 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CAO-DANG-GIA-LAI.pdf (58 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CAO-DANG-GIA-LAI.pdf (62 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

17

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Vận hành máy thi công nền trình độ Trung cấp tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-NGHE-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-1.pdf (107 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-CDCDXDVX.pdf (69 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-CDCDXDVX.pdf (56 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)  

18

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-KTML-DHKK.pdf (80 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-KTML-DHKK-CDCDXDVX.pdf (66 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-KTML-DHKK-CDCDXDVX.pdf (61 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

19

Đánh giá ngoài CDGSNN tại trường Trung cấp Trường Sơn

BAO-TOM-TOM-TAT-DGN-TC-TRUONGSON.pdf (94 downloads) TCTRUONGSON-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (57 downloads) TCTRUONGSON-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CLCSGDNN-1.pdf (55 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

20

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CDYTDONGTHAP.pdf (92 downloads) CDYTDT-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (65 downloads) CDYTDT-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CLCSGDNN.pdf (60 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

21

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CDYTQUANGNINH.pdf (79 downloads) CDYTQN-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN.pdf (31 downloads) CDYTQN-GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCLGDNN.pdf (32 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

22

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Điều dưỡng trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

KQ-ĐGN-Điều-dưỡng.pdf (4 downloads) CDYTQN-QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DIEU-DUONG-1.pdf (5 downloads) CDYTQN-GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-DIEU-DUONG-1.pdf (3 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)

23

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Dược trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

KQ-ĐGN-Duoc.pdf (6 downloads) CDYTQN-QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DUOC.pdf (4 downloads) CDYTQN-GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-DUOC-1.pdf (6 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (294 downloads)