STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

1

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (368 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (247 downloads) GCN-CO-SO-CDNXD.pdf (285 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (296 downloads)

2

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (325 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (263 downloads) GCN-CTDT-DCN-CDNXD.pdf (206 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (296 downloads)

3

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN-CDVX.pdf (159 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-DIEN-CN-CDCDVXNB.pdf (219 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (190 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (155 downloads)

4

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hàn trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-HAN-CDVX.pdf (235 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-HAN-CDCDVXNB.pdf (209 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (210 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-HAN-CDCDXDVX.pdf (172 downloads)  

5

Đánh giá ngoài cơ sở trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH-1.pdf (171 downloads) QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CS-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (185 downloads) GCN-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (161 downloads) DS-HDKD-TAI-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (142 downloads)

6

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

CDYTHN-BAO-CAO-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CO-SO-1.pdf (79 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CO-SO.pdf (127 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CO-SO-GDNN-1.pdf (160 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

7

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hộ sinh trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-HO-SINH-CDYT-HA-NOI.pdf (114 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-HO-SINH-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (73 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-HO-SINH-TD-CAO-DANG-1.pdf (127 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

8

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DIEU-DUONG-CDYT-HA-NOI.pdf (120 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (107 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DIEU-DUONG-TD-CAO-DANG.pdf (130 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

9

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Dược trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DUOC-CDYT-HA-NOI.pdf (126 downloads) CDYTHN-QD-CONG-NHAN-CTDT-NGANH-DUOC-TRINH-DO-CAO-DANG.pdf (174 downloads) CDYTHN-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CTDT-NGANH-DUOC-TRIINH-DO-CAO-DANG.pdf (71 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

10

Đánh giá ngoài Cơ sở trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

BAO-CAO-TOM-TAT-CO-SO-CDNLDB.pdf (134 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO-CDNLDB.pdf (62 downloads) Giấy-chứng-nhận-đạt-tiêu-chuẩn-KĐCLGDNN-CDNLDB-1.pdf (43 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

11

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Kế toán trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (157 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (46 downloads) GCN-CTDT-KT-1.pdf (36 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

12

Đánh giá ngoài CTĐT Ngành Tiếng Trung Quốc trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (174 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (50 downloads) GCN-CTDT-TQ.pdf (36 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

13

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

CDCDHG-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN.pdf (173 downloads) QĐ-Công-nhận-kết-quả-ĐGN-Hậu-Giang-1.jpg (39 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CDCD-HAU-GIANG.pdf (30 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

14

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CO-SO.pdf (157 downloads) CDYTTB-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (40 downloads) CDYTTB-GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CO-SO-1.pdf (37 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

15

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng tại trường CĐ Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (139 downloads) CDYTTB-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (42 downloads) CDYTTB-GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (39 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

16

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Gia Lai

CĐ-Gia-Lai-Báo-cáo-tóm-tắt-ĐGN.pdf (141 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CAO-DANG-GIA-LAI.pdf (27 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-CAO-DANG-GIA-LAI.pdf (30 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

17

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Vận hành máy thi công nền trình độ Trung cấp tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-NGHE-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-1.pdf (64 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-CDCDXDVX.pdf (37 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-CDCDXDVX.pdf (25 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)  

18

Đánh giá ngoài CTĐT nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-KTML-DHKK.pdf (43 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-KTML-DHKK-CDCDXDVX.pdf (32 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-KDCL-KTML-DHKK-CDCDXDVX.pdf (27 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

19

Đánh giá ngoài CDGSNN tại trường Trung cấp Trường Sơn

BAO-TOM-TOM-TAT-DGN-TC-TRUONGSON.pdf (29 downloads) TCTRUONGSON-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (15 downloads) TCTRUONGSON-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CLCSGDNN-1.pdf (13 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)

20

Đánh giá ngoài CSGDNN tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CDYTDONGTHAP.pdf (37 downloads) CDYTDT-QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (19 downloads) CDYTDT-GIAY-CHUNG-NHAN-KIEM-DINH-CLCSGDNN.pdf (14 downloads) QD-BO-SUNG-HDKD-CATD-1.pdf (224 downloads)