DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (25 downloads)

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

Năm 2022

1

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (105 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (96 downloads) GCN-CO-SO-CDNXD.pdf (47 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (64 downloads)

2

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (86 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (63 downloads) GCN-CTDT-DCN-CDNXD.pdf (30 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (64 downloads)

3

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN-CDVX.pdf (28 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-DIEN-CN-CDCDVXNB.pdf (21 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (14 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (25 downloads)

4

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hàn trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-HAN-CDVX.pdf (25 downloads) QUYET-DINH-CAP-GIAY-CHUNG-NHAN-CLGDNN-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (27 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (16 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-HAN-CDCDXDVX.pdf (26 downloads)