STT

TÊN ĐƠN VỊ

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

Năm 2022

1

Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

(Tên Tiếng Anh: Vocational College of Contruction)

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (21 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (28 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (10 downloads)
BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (15 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (8 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (10 downloads)