DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (40 downloads)

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

BC  TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐGN

QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐGN

GCN KIỂM ĐỊNH

HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH

Năm 2022

1

Đánh giá ngoài cơ sở trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CO-SO.pdf (136 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CO-SO.pdf (119 downloads) GCN-CO-SO-CDNXD.pdf (74 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (86 downloads)

2

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Nghề Xây dựng

BAO-CAO-TOM-TAT-KQ-DGN-CTDT-DCN.pdf (106 downloads) QD-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN.pdf (81 downloads) GCN-CTDT-DCN-CDNXD.pdf (43 downloads) DS-HDKD-CDNXD.pdf (86 downloads)

3

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Điện Công nghiệp trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-DCN-CDVX.pdf (53 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-DIEN-CN-CDCDVXNB.pdf (50 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (31 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-DIEN-CN-CDCDXDVX.pdf (40 downloads)

4

Đánh giá ngoài CTĐT Nghề Hàn trình độ cao đẳng trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BC-TOM-TAT-KET-QUA-DGN-CTDT-HAN-CDVX.pdf (45 downloads) QUYET-DINH-CONG-NHAN-KET-QUA-DGN-NGHE-HAN-CDCDVXNB.pdf (10 downloads) GIAY-CHUNG-NHAN-DAT-TIEU-CHUAN-KDCL-CTDT-NGHE-HAN-CDCDXDVX.pdf (30 downloads) DANH-SACH-THANH-VIEN-HD-KIEM-DINH-THAM-DINH-CTDT-HAN-CDCDXDVX.pdf (42 downloads)  

5

Đánh giá ngoài cơ sở trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH-1.pdf (30 downloads) QD-CONG-NHAN-KQ-DGN-CS-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (28 downloads) GCN-TRUONG-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (18 downloads) DS-HDKD-TAI-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (13 downloads)