STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT

1

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

BM04.20-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CO-SO-CDNXD-1.pdf (319 downloads)

2

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

BM04.20a-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CTDT-DCN-CDNXD-1.pdf (288 downloads)

3

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BM04.20a-BAOCAOTOMTAT_-CTĐT-NGHE-DIEN-CN-CDVXNB.docx (239 downloads)

4

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BM04.20a-BAOCAOTOMTAT_-CTĐT-NGHE-HAN-CDVXNB.docx (231 downloads)

5

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (198 downloads)

6

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-CO-SO-CDYT-HA-NOI.pdf (136 downloads)

7

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-HO-SINH-CDYT-HA-NOI.pdf (114 downloads)

8

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DUOC-CDYT-HA-NOI.pdf (126 downloads)

9

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

BC-TOM-TAT-DGN-NGANH-DIEU-DUONG-CDYT-HA-NOI.pdf (120 downloads)

10

Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

BAO-CAO-TOM-TAT-CO-SO-CDNLDB.pdf (134 downloads)

11

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-KE-TOAN-CDSPLS.pdf (157 downloads)

12

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

BAO-CAO-TOM-TAT-CTDT-TIENG-TRUNG-QUOC-CDSPLS.pdf (174 downloads)

13

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

CDCDHG-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN.pdf (173 downloads)

14

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CO-SO.pdf (157 downloads)

15

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

CDYTTB-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CTDT-DIEU-DUONG.pdf (139 downloads)

16

Trường Cao đẳng Gia Lai

CĐ-Gia-Lai-Báo-cáo-tóm-tắt-ĐGN.pdf (141 downloads)

17

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-KTML-DHKK.pdf (43 downloads)

18

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

CDCDXDVX-BAO-CAO-TOM-TAT-NGHE-VAN-HANH-MAY-THI-CONG-NEN-1.pdf (64 downloads)

19

Trường Trung cấp Trường Sơn

BAO-TOM-TOM-TAT-DGN-TC-TRUONGSON.pdf (29 downloads)

20

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CDYTDONGTHAP.pdf (37 downloads)

21

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CDYTQUANGNINH.pdf (10 downloads)