Năm 2022:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT

1

Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

BM04.20-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CO-SO-CDNXD-1.pdf (85 downloads)

BM04.20a-BAO-CAO-TOM-TAT-DGN-CTDT-DCN-CDNXD-1.pdf (73 downloads)

2

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

BM04.20a-BAOCAOTOMTAT_-CTĐT-NGHE-DIEN-CN-CDVXNB.docx (34 downloads)

BM04.20a-BAOCAOTOMTAT_-CTĐT-NGHE-HAN-CDVXNB.docx (27 downloads)

3

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

BAO-CAO-TOM-TAT-TCGTVT-NAM-DINH.pdf (6 downloads)