Đào tạo, cấp chứng chỉ An toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ

   Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN) đã được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng nhằm đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc, đảm bảo tài sản, sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, cháy nổ tại các công ty, doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

   Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực từ 01/7/2016.

   Căn cứ theo nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp (CTEC) tổ chức các lớp an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP như sau:

1. Căn cứ thực hiện:

– Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

– Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

– Nghị định số 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 44/2016/NĐ-CP

– Nghị định số 58/2020/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Giấy Chứng nhận số 55/2020 đủ điều kiện hoạt động huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Hạng C cho Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Trà Vinh

2. Đối tượng và thời hạn chứng nhận tham gia khóa học an toàn lao động

Nhóm

Chức vụ

Chứng nhận / Chứng chỉ

Thời hạn

1

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động. Giấy chứng nhận huấn luyện theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2 năm

2

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc Giấy chứng nhận huấn luyện theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2 năm

3

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo Thông tư số 13/2016 của Bộ LĐ-TB&XH Thẻ an toàn lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2 năm

4

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động Sổ theo dõi định kỳ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

1 năm

5

Người làm công tác y tế Giấy chứng nhận huấn luyện theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2 năm

6

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động Giấy chứng nhận huấn luyện theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2 năm

 3. Thời gian và nội dung khóa học huấn luyện AT, VSLĐ

3.1. Thời gian huấn luyện

    Căn cứ Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP; Điều 17 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP, thời gian huấn luyện an toàn lao động theo quy định cho nhóm 1 và 4 tối thiểu 16 giờ; nhóm 2 tối thiểu 48 giờ; nhóm 3 tối thiểu là 24 giờ; nhóm 5 tối thiểu là 16 giờ; nhóm 6 tối thiểu là 4 giờ.

3.2. Nội dung huấn luyện

* Huấn luyện nhóm 1

   a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

   b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

       – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

       – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

       – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

       – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

* Huấn luyện nhóm 2

   a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

   b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:

        – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

        – Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

        – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

        – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

        – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

        – Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;

        – Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

        – Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;

        – Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;

        – Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

        – Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;

        – Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

        – Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

    c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

       – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;

       – Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

* Huấn luyện nhóm 3

    a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

    b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

       – Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

       – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

       – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

       – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

      – Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;

       – Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

    c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:

      – Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;

       – Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;

       – Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

* Huấn luyện nhóm 4

    a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

      – Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;

       – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;

       – Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

       – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

       – Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

    b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

* Huấn luyện nhóm 5:

    a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

    b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

       – Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;

       – Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

       – Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;

       – Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

* Huấn luyện nhóm 6:

     Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Nguồn: https://ctec.tvu.edu.vn/

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *