Quản lý chặt các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

(Chinhphu.vn) – Các trường đại học cần xây dựng chiến lược về bảo đảm và kiểm định chất lượng; các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước phải bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời, thuận tiện trong việc truy cập để xã hội và các bên liên quan biết, giám sát.


Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học lưu ý thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chất lượng

Thực hiện quy chế công khai quản lý văn bằng, chứng chỉ
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học lưu ý thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chất lượng.

Theo đó, về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu chú trọng việc hoàn thiện thường xuyên và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong.

Đồng thời, thực hiện và đánh giá kết quả cải tiến chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài.

Có giải pháp phù hợp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quản lý và phát triển chương trình đào tạo đạt chuẩn đầu ra.

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về bảo đảm chất lượng. Bảo đảm số lượng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác bảo đảm chất lượng.

Các trường cũng cần xây dựng, triển khai và đánh giá, rà soát hằng năm, sơ kết giữa kỳ chiến lược chất lượng của nhà trường.

Đối với các cơ sở giáo dục chưa thực hiện xây dựng chiến lược, kịp thời xây dựng chiến lược về bảo đảm và kiểm định chất lượng với các chỉ tiêu kết quả cụ thể.

Chiến lược của nhà trường cần tích hợp được mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của các chương trình, đề án quốc gia về bảo đảm và kiểm định chất lượng nhằm góp phần đạt được chỉ tiêu đặt ra của giáo dục đại học.

Cùng với công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, tại văn bản này, Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các cơ sở giáo dục đại học liên quan đến thực hiện quy chế công khai; công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, thi đánh giá năng lực tiếng Việt…

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải thực hiện nghiêm nhiều quy định
Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu đôn đốc thực hiện quy định đối với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước.

Cụ thể, căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT năm 2023 và thông tin phản ánh về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục thời gian gần đây, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tự rà soát để thực hiện tốt một số nội dung như sau: Tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy; xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với mô hình hoạt động và mục tiêu của trung tâm đáp ứng yêu cầu và bộ tiêu chuẩn đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT ngày 26/6/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Các trung tâm rà soát, hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ; nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá ngoài và hoạt động thẩm định của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ khác của trung tâm.

Đồng thời, xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng đội ngũ kiểm định viên cơ hữu và kiểm định viên cộng tác của Trung tâm; mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng nội bộ để trung tâm phát triển bền vững.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý các trung tâm tuân thủ quy định về công khai trên trang thông tin điện tử của trung tâm; có các giải pháp để bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời và thuận tiện trong việc truy cập để xã hội và các bên liên quan biết, giám sát.

Cùng với đó, tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi về chuyên môn với các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong nước để đưa ra các giải pháp về chuyên môn; đặc biệt trong việc tăng cường năng lực cho đội ngũ kiểm định viên, lan tỏa các thực hành tốt.

Thực hiện chế độ báo cáo; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin vào phần mềm quản lý hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; phân tích dữ liệu kết quả kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo để có khuyến nghị hữu ích đối với Bộ GD&ĐT và cơ sở giáo dục; thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

các bài mới hơn

các bài cũ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *